POLITYKA PRYWATNOŚCI I STOSOWANIA COOKIES

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem
  strony internetowej https://sapunoteka.pl. jest PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ENERGOMARK MAREK MARCHLEWSKI, adres siedziby: ul. Droga Leśna 39/9, 64-600 Oborniki,
  wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem
  NIP: 763-163-73-25, REGON: 3022433996, adres poczty
  elektronicznej: office@drkrych.pl dalej „Administrator”, będąca
  jednocześnie Usługodawcą.
 2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości jak również z wnioskami
  dotyczącymi woli skorzystania z przysługujących Państwu praw,
  prosimy o kontakt z naszym Administratorem na adres
  office@drkrych.pl.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem
  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO /
  GDPR).
 4. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób,
  których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez
  niego dane są:
  4.1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  4.2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i
  niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi
  celami,
  4.3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w
  jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci
  umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż
  jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA TYCH
DZIAŁAŃ

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w dwóch celach:
  1.1. udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania kierowane przez
  formularz kontaktowy – podstawą prawną tych działań jest
  zasada, która mówi, że przetwarzanie danych jest dozwolone
  jeżeli jest niezbędne do realizacji lub zawarcia umowy,
  1.2. wysyłania ofert oraz innych treści marketingowych i
  promocyjnych – podstawą prawną tych działań jest Państwa
  zgoda wyrażana pod formularzem kontaktowym.
 2. Przetwarzamy następujący zakres Państwa danych:
  2.1. adres e-mail,
  2.2. numer telefonu,
  2.3. ewentualne inne dane podane przez Państwa w treści zapytania
  przesłanego za pomocą formularza kontaktowego.
 3. Nie jesteście Państwo profilowani, co oznacza, że Państwa dane nie są
  przetwarzane w zautomatyzowany sposób w celu określenia
  (estymowania) Państwa potrzeb ani cech osobowościowych. Nie
  zbieramy o Państwu dodatkowych informacji z innych źródeł.
 4. Nie sprzedajemy danych osobowych, nie udostępniamy ich innym
  podmiotom. W szczególności Państwa dane nie są przesyłane poza
  granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są
  przekazywane organizacjom międzynarodowym.

3. ODBIORCY DANYCH

 1. Administrator może przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym
  odbiorcom takim jak dostawcy usług IT, kancelarie prawne (którzy
  świadczą usługi dla PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ENERGOMARK MAREK MARCHLEWSKI).

4. PRZECHOWYWANIE I USUWANIE DANYCH

 1. Staramy się maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych
  osobowych, które nie są już wykorzystywane. Informujemy jednak, że
  sytuacja taka może mieć miejsce z przyczyn operacyjnych oraz
  technologicznych. Mamy przez to na myśli czas potrzebny na podjęcie
  decyzji o tym, czy dalszy kontakt jest wskazany jak również czas
  potrzebny na usunięcie danych z kopii bezpieczeństwa.
 2. Państwa dane przetwarzane do celu obsługi zapytania ofertowego
  będą się u nas procesowane przez okres trwania korespondencji, a
  następnie, w zależności od tego, jakie będą jej rezultaty albo zasilą
  bazę naszych klientów i będą dalej przetwarzane w celu realizacji
  umowy, albo zostaną usunięte, jeżeli nie zaistnieje możliwość
  nawiązania współpracy.
 3. W przypadku czytelnego dla nas zamknięcia rozmów z Państwa strony,
  dane zostaną usunięte niezwłocznie z roboczych baz systemowych, a
  z kopii bezpieczeństwa przed upływem trzydziestu dni.
 4. W przypadku braku odpowiedzi i niejasnej sytuacji, dane będą
  przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty nadania ostatniej
  wiadomości.
 5. Dane przetwarzane na podstawie zgody, a więc dane wykorzystywane
  do wysyłania informacji marketingowych, będą przetwarzane do
  momentu cofnięcia zgody.

5. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY, PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO
TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA, PRAWO DO
PRZENIESIENIA DANYCH, PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU
WOBEC DALSZEGO PRZETWARZANIA ORAZ PRAWO DO WNIESIENIA
SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

 1. Zawiadamiamy, że przetwarzamy Państwa dane w celach
  marketingowych na podstawie Państwa dobrowolnej zgody.
  Zawiadamiamy, że zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym
  momencie. Sugerujemy w tym celu przesłać nam wiadomość z tego
  samego adresu e-mail lub numeru telefonu, na który otrzymujecie
  Państwo treści marketingowe. Wyłączną konsekwencją cofnięcia zgody
  będzie fakt, że nie będziecie Państwo mogli dłużej otrzymywać od nas
  informacji o naszej ofercie i innych treści marketingowych.
  Zawiadamiamy również, że cofnięcie zgody nie wpływa na legalność
  przetwarzania przez nas danych, które dokonało się przed tym
  cofnięciem.
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych
  osobowych oraz ich poprawiania.
 3. Jeżeli znaleźliście się Państwo w szczególnej sytuacji, która sprawia,
  że dalsze przetwarzanie przez nas Państwa danych zagraża Państwa
  prywatności, możecie zawiadomić nas o tym fakcie i wezwać do
  zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania.
 4. Przysługuje Państwu również prawo do wezwania nas, abyśmy
  przesłali Państwa dane innemu podmiotowi w postaci, którą odbiorca
  będzie mógł swobodnie przetwarzać. Zawiadamiamy, że prawo to
  dotyczy tylko tych danych, które od Państwa otrzymaliśmy. Zważywszy
  na fakt, że wyłączne dane na Państwa temat przetwarzane są w
  postaci tekstowej, przeniesienie danych sprowadzi się do
  wygenerowania przez nas dokumentów tekstowych w formacie docx
  zawierających historię Państwa zapytań. Dokumenty te nie będą
  zawierały naszych odpowiedzi, a więc w szczególności naszych porad
  lub innego rodzaju wiedzy eksperckiej, ponieważ nie jest ona
  przedmiotem Państwa uprawnienia (nie podlega przeniesieniu).
 5. Wszystkie powyższe sprawy prosimy kierować do naszego administratora
  na adres office@drkrych.pl.
 6. Zawiadamiamy, że przysługuje Państwu również prawo do wniesienia
  skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych.

6. PLIKI „COOKIES”

 1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany
  po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z
  wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego
  świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies”
  znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania
  strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje:
  3.1. Sesyjne
  3.2. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
  przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do
  czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).
  3.4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików
  „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie
  swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach
  obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania
  (przeglądarki internetowej)